Telemedicína | ZN

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA: Úvod – eHealth a Telemedicína
Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.: Elektronické zdraví
Seriál o eHealth a telemedicíně (1) Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D. Pojem eHealth se do zdravotnictví a medicíny dostal na přelomu 20. a 21. století. Elektronizace zdravotnictví souvisí s rychlým rozvojem informačních a komunikačních technologií. Propojení výpočetní techniky s medicínou dalo vzniknout novému oboru, který používá název eHealth. Lékařům u nás pod kůži moc nejde, podíváte-li se na různé konference a sympozia s uvedenou tematikou, jednoznačně vidíte převahu nadšených inženýrů nad doktory. ICT, neboli informační a komunikační technologie, vstupují do celé řady dalších odvětví a oborů, takž máme e-banking, pro elektronizované bankovnictví nebo eGovernament pro elektronizaci vládní administrativy. V medicíně by mělo být inteligentní datové a komunikační prostředí podřízeno např. kvalifikované podpoře diagnostiky, prevence a léčby, ale také řízení zdravotnictví či ovlivňování zdravého životního stylu. (Zdravotnické noviny 2013)Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.: Zajímavý byznys
Minulé povídání e elektronizovaném a informatizovaném zdravotnictví bylo takovým malým slovníčkem pojmů, které jsou důležité pro eHealth. Stručně shrnuto: jde o termín podobný např. výrazu e-Government, který vyjadřuje elektronizovanou státní správu. Všem se nám již zcela vžil eBanking, čili bankovnictví založené na informatice a komunikacích, kdy se využívá buď počítač a internet a člověk má možnost spravovat svůj účet, ale třeba i požádat o úvěr. Ale jako stejně poslouží mobilní telefon a textová zpráva. Že by budoucnost medicíny byla v léčbě přes SMSky z mobilu? Tímto směrem vývoj nesměřuje. eHealth zahrnuje nástroje založené na ICT (tj. informační a komunikační technologie, z anglického Information and Communication Technologies) Mají být využity pro zlepšení prevence, diagnostiky, léčby, sledování a řízení zdraví a životního stylu. (Zdravotnické noviny 2013)


Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.: Historie telemedicíny
Telemedicína, v historii Elektronizované a informatizované zdravotnictví, neboli eHealth, je pojem, který se ani tolik nemusí týkat zdravotníků. Jde o termín používaný hlavně v koncepci zdravotnictví a zahrnuje v aplikace z řady dalších oblastí – organizace a logistika, veřejná správa, informační a telekomunikační technologie. Součástí eHealth je také telemedicína, která se už konkrétním medicínským oborem. Máme v našem seriálu za sebou slovníček pojmů z oboru eHealth i telemedicíny. Minule jsem připomenul historické mezníky elektronizovaného zdravotnictví, které se na medicínské scéně objevilo poprvé v roce 1999. eHealth postupně pod svá křídla pohltilo i telemedicínu, která má historické kořeny mnohem hlubší. Dálková komunikace mezi pacientem a lékařem se objevila už dávno před nástupem počítačů. (Zdravotnické noviny 2013)


Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.: Jak se (z)rodila moderní telemedicína
Telemedicína je novým samostatným medicínským oborem. Zaměřuje se na zdravotnické aktivity, služby a systémy provozované na dálku pomocí informačních a komunikačních technologií. Je součástí elektronizovaného a informatizovaného zdravotnictví, kterému se zkráceně říká eHealth. Obor vznikl až na přelomu tisíciletí, jeho studium je zatím zařazeno jen na některých lékařských fakultách. Asi první byla Lékárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, kde katedru telemedicíny vede paní Prof. MUDr. Elena Kukurová, CSc. V Praze realizuje se výuku eHealth a telemedicíny 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, kde vzniklo samostatné Centrum pro eHealth a telemedicínu, které založil dřívější děkan fakulty Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA. Toto centrum je v Kladně v prostorách Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, která mu poskytla prostory a technologické zázemí. (Zdravotnické noviny 2013)


Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.: Disciplíny eHealth
Obecně lze cíle eHealth vymezit jako elektronický servis. Je to služba zaměřená na prevenci před onemocněními a zachování či obnovu zdravotní kondice obyvatelstva. K tomu jsou využity informační a komunikační technologie, které jsou podřízeny diagnostice, léčbě, preventivním opatřením, sledování a řízení v oblasti zdraví a zdravého životního stylu. Obor eHealth vznikl v roce 1999. Našel jsem přes padesát různých detailních definic eHealth, celkově je lze shrnout do následující: eHealth je nový medicínský obor zahrnující prvky zdravotnické informatiky, organizace zdravotnictví včetně komerční strategie, zaměřený na zdravotní servis a informace sdílené přes internet a obdobné technologie. (Zdravotnické noviny 2013)


Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.: Informační systémy v eHealth
Základním pilířem eHealth je kvalitní informační systém. Je to logické, protože jde o elektronizované a informatizované zdravotnictví, jak praví definice. Na druhou stranu je to jedna z příčin, proč se lékaři do eHealth neženou. Terminologie informatiky je na hony vzdálená výrazům medicínským. A pochopení základních principů je někdy složité. Nezbytnou podmínkou pro rozšíření eHealth je počítačová gramotnost uživatelů systému. Cílem našeho seriálu pro lékaře a zdravotníky však není výuka informatiky, proto se těmto technický záležitostem věnuji jen obecně a v přehledu. Na druhou stranu bez znalosti základních pojmů se neobejdeme. Zdravotnická informatika je aplikovaným oborem IT zaměřeným na informace o zdraví. Zabývá se teoretickými i praktickými aspekty zpracování informací získaných na základě poznatků a zkušeností z oboru zdravotní péče. (Zdravotnické noviny 2013)


Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.: Monitoring obézních
Telemedicína pomalu nachází své příznivce mezi lékaři, ale eHealth jako medicínský obor, zajímá především informatiky, techniky, politiky, odborníky na statistiku. Už jsem o tom psal. Také přihlášky na chystanou konferenci eHealth, jejímž pořadatelem bude v září společné pracoviště 1. lékařské fakulty UK a Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT jsou opět hlavně od nelékařů. Přišlo hodně mailů a zajímavých námětů, ale jen minimum bylo z kruhů lékařských. Předchůdcem eHealth byl obor lékařská informatika, tedy obor, kterému se věnuje jen málo doktorů. Tak bývala označována v 70. letech minulého století a postupně se přejmenovala na lékařskou telematiku. Název vznikl kombinací slov telekomunikace a informatika. Později se používal název telemedicína a dnes se používá zastřešující termín eHealth (a telemedicína je jeho součástí). (Zdravotnické noviny 2013)


Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.: Klinická telemedicína
e-Health jako zastřešující obor má několik součástí. Zasahují spíš do organizačních záležitostí, politiky, státní správy a technického. Lékařskou aplikací je telemedicína zaměřená na distanční poskytování lékařské a zdravotní péče. Hovořil jsem o telemedicínském sledování obézních pacientů v rámci Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. Nadváha, obezita, diety a hubnutí určitě nejsou jediné telemedicínské aplikace. Využití telemedicíny v jednotlivých lékařských oborech má společné prvky. Klinická péče na dálku pomáhá eliminovat bariéry a zlepšuje přístup ke zdravotním službám. Je tak s výhodou využitelná v nouzové a intenzivní péči, stejně jako v péči o chronické pacienty. Bez ohledu na medicínský obor, ve kterém se telemedicína využívá, lze její základní okruhy působení rozdělit do 4 kategorií: 1. transfer informací, 2. dálkový monitoring, 3. terapie na dálku (Zdravotnické noviny 2013)


Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.: Telemedicínský koučink
Telemedicína neboli terapie na dálku zahrnuje řadu kategorií. Ve svojí praxi se zaměřuji zejména na monitoring obezity. Takové aplikace však úzce souvisejí i s dálkovou terapií, kdy k hubnutí je využíván zejména internet. Asi nejpropracovanější systém tzv. koučingu, tedy odborného vedení obézních pacientů, má u nás společnost STOB. Registrujete nárůst obliby portálů zaměřených na diety a hubnutí, ale i na zdraví životní styl celkově? Většina z nich má za cíl prodat konkrétní výrobky a jsou spíše komerční než telemedicínské. Světlou výjimkou je STOB klub, který obézním pacientům poskytuje informace na vysoké odborné úrovni. Zejména při dálkové léčbě obezity je důležité udržovat a posilovat motivaci pacienta. Obdobně, jako to STOB dělá na svém portálu, motivujeme v rámci Fakulty biomedicínského inženýrství a Národného inštitútu zdravia v rámci Hubnutí s Deníkem. 


Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.: Expertní systémy v péči o zdraví
Pojem „expertní systémy“ znamená počítačové programy, které patří do oboru tzv. umělé inteligence. Ta studuje způsoby, jak zlepšit práci počítačů v oborech, které zatím lépe ovládají lidé. Takovým oborem je bezesporu i medicína. Expertní systémy jsou určeny k poskytování rad či pomáhají při rozhodování nebo doporučují řešení v konkrétní situaci. Označují se také jako DSS (z angličtiny Decision Support System, česky Systémy pro podporu rozhodování). Cílem je přenos informací od expertů k uživatelům. Počítač simuluje experta v dané oblasti s tím, že spojuje intelektuální možnosti jednotlivce (experta na konkrétní problematiku) s možností počítače. Expertní systémy mají mnoho oblastí uplatnění, např. medicína, školství, strojírenství, doprava, armáda, obchod atd. Nás, v rámci eHealth, samozřejmě zajímají hlavně expertní systémy zdravotnické. (Zdravotnické noviny 2013)


Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D., Ing. Martin Potančok, Ing. Renáta Kunstová, Ph.D.: Monitorovací systémy ve zdravotnických zařízeních
Telemedicínské monitorovací systémy nacházejí důležité uplatnění v řadě medicínských a příbuzných oborů. Už jsme se věnovali tématu monitoringu obézních pacientů a zmínili jsme i monitoring v rámci asistivních technologií monitoring seniorů v domácích podmínkách. Tentokrát se zaměříme na monitorovací systémy ve zdravotnických zařízeních. Ty je možné nalézt na jednotkách intenzivní péče či na lůžkách ošetřovatelské péče. Jaký je význam monitorovacích systémů, jejich postavení mezi hlavními informačními systémy ve zdravotnictví a v neposlední řadě jaké jsou přínosy v tomto oboru. Těmto otázkám věnujeme následující text. Vznikl ve spolupráci pracovišť 1. lékařské fakulty Karlovy univerzity a Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze. (Zdravotnické noviny 2013) 


Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.: e-Preskripce
Elektronická preskripce léků, mezinárodně označovaná jako e-℞, je všeobecně pokládána za jednu ze základních částí eHealth. Pro vysvětlení symbolů a terminologie: ℞ je mezinárodní symbol pro lékařský předpis používaný hlavně v anglosaských zemích, u nás je nahrazen zkratkou Rp. Pro elektronickou preskripci se však zkratka e-Rp obvykle nepoužívá. V české terminologii se tato oblast nazývá ePreskripce. Zjednodušeně lze říci, že se jedná se o elektronické vytvoření receptu, jeho přenos a výdej léku na základě takového receptu. Někdy se objevuje i termín eMedikace, kdy jde spíš o kontrolu historie lékové terapie u pacienta a možnost autorizovaného přístupu k této historii. Cílem je poskytnout občanovi výkaz o jeho dosavadní preskripci, informaci o dostupnosti předepsaných léků, ale i vědomostní systémy pro interakce léků, jejich nežádoucí účinky, kontraindikace a dávkování. (Zdravotnické noviny 2013)


Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.: Nemocniční informační systémy
Nemocniční informační systémy patří k pilířům eHealth. Tento pojem je obecný, zahrnuje v sobě tzv. klinické systémy (zpočátku zaměřené jen na shromažďování kódu výkonů, postupně se rozšířily na kompletní dokumentaci klinických činností), elektronické záznamy o pacientech, ale také administrativní systémy, řídící systémy apod. V praxi se používají dvě zkratky: buď NIS nebo HIS (z angličtiny Hospital Information Systems). Tyto systémy mají za cíl propojit zdravotnická zařízení tak, aby fungovala elektronická komunikace mezi nimi. Snahou státní správy je vybudovat národní informační sytém, a názory na způsob jeho vytvoření se liší. Ideálem může být centrálně vytvořený informační jednotný systém, v praxi je ale takové řešení drahé a málo reálné. Znamenalo by to zrušit stávající systémy, které v různých zdravotnických zařízeních běží na nejednotných bázích a nahradit je celoplošně novým systémem. (Zdravotnické noviny 2013)


Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.: Regionální koncepce v eHealth
V tomto díle se zaměříme na tyto systémy v rámci jednotlivých regionů. Jedním z politických přístupů uplatňovaných i ve zdravotnictví je budování regionálních zdravotních uskupení. Regionální spolupráce se uplatňuje na všech kontinentech. V Africe se jedná například o projekt EAIDSNet (z angličtiny East African Integrated Disease Surveillance Network, česky Východoafrická integrovaná síť dohledu nad nemocemi) zaměřený na dohled a prevenci infekčních onemocnění. Vznikl v Tanzanii a rozšířil se postupně do celé východní Afriky. Cílem projektu je přispět k regionální integraci členských zemí. Jde i o sdílení zdravotních informací mezi nimi. (Zdravotnické noviny 2013)


Dily 15,16,17 a 18 najdete v rubrice Telemedicína | ZM

Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D., Ing. Lukáš Roubík: eHealth Days 2014

Pokračování v rubrice Telemedicína | ZM