Telemedicína | ZM

Leos-Streda-zdravotnictvi-a-medicina
Úvod do E-HEALTH a prvních 14 dílů najdete v rubrice eHealth | ZN

Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.: Telepsychiatrie
Telepsychiatrie je někdy také nazývána e-psychiatrie. Jedná se o psychiatrickou pomoc a péči poskytovanou prostřednictvím telekomunikačních technologií, převážně přes videokonference, chat nebo email. Principem je poskytnout pacientovi servis tak, aby nemusel za psychiatrem dojíždět. K oboru bývá přiřazována také kategorie dálkové péče o duševní zdraví (e-mental health). Původně byla telepsychiatrie organizována především pro pacienty, kteří žijí v oblastech s nedostatečným přístupem k psychiatrickým službám. Proto je její hlavní rozvoj v těch zemích, které mají rozsáhlé území. Ve světě je to hlavně USA, Austrálie a Kanada. Z evropských zemí je telepsychiatrie nejvíce rozvinuta v Norsku. Dalším z předních lídrů je také Izrael, který nepatří k rozsáhlým územním celkům, ale má velké vzdálenosti mezi jednotlivými osídlenými oblastmi. (Zdravotnické noviny 2013)


Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.: Teleneurologie
Teleneurologie je další z rozvíjejících se odvětví telemedicíny. Ve světě jde nejčastěji o neurologické konzultace na dálku za použití různých telekomunikačních technologií, včetně telefonu a internetu. Komunikace může, ale také nemusí probíhat v reálném čase, podle toho rozlišujeme teleneurologii synchronní a asynchronní. Teleneurologie zahrnuje dálkové konzultace, telekonference a eLearning. Statisticky se ve světě nejvíce uplatňuje při léčbě bolestí hlavy, demence, epilepsie, cévní mozkové příhody, poruchy hybnosti a u roztroušené sklerózy. Teleneurologické vyšetření rozdělujeme na dva typy. U prvního je léčba iniciována lékařem, u druhého naopak pacientem. Zájem o teleneurologii stoupá díky široké dostupnosti internetu. Do určité míry stoupá i zájem neurologů. Počet neurologů je celosvětově nízký. To někdy představuje komplikovaný dosah neurologické péče pro pacienty, kteří nežijí ve větších městech. (Zdravotnické noviny 2013)


Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.: Humanitární telemedicína
Intenzivní využívání komunikačních a informačních technologií je přínosem k poskytování zdravotní péče v širokém okruhu medicínských oborů. Jedním z nich je tzv. humanitární medicína, někdy označovaná jako medicína nouzových situací a katastrof. Za humanitární jsou považovány ty medicínské služby, které jsou poskytnuty k záchraně lidských životů, zmírnění utrpení a zachování lidské důstojnosti a které jsou poskytnuty dárcovsky bezplatně a bez dalších podmínek. S termínem humanitární telemedicína jsou obvykle spojovány situace, kdy průmyslově vyspělé země poskytují dálkovou pomoc do méně rozvinutých regionů. K hlavním zásadám patří lidskost, nestrannost, neutralita a nezávislost. Humanitární akce jsou viditelné zejména v období přírodních či lidmi způsobených katastrof. Smyslem humanitární telemedicíny je dlouhodobá pomoc s preventivním cílem. (Zdravotnické noviny 2014)


Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.: Teleradiologie
Teleradiologie je přenos radiologických obrazů pacientů, jako jsou röntgenové snímky, obrazové záznamy počítačové tomografie a magnetické rezonance z jednoho místa na druhé. K tomu dochází za účelem sdílení informací s jinými radiology a lékaři. K archivaci telemedicínských obrazových informací (statických i dynamických) se používá systém PACS (zkratka z angl. Picture Archiving and Communication Systém, česky Systém pro archivaci obrázků a komunikaci), který pracuje na datovém standardu DICOM. Teleradiologie zlepšuje zdravotní péči o pacienty tím, že radiologové mohou poskytovat své služby, aniž by museli být na stejném místě jako pacient. (Zdravotnické noviny 2014)


Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.: Konference eHealth Days
Obezitologie je další medicínský obor, ve kterém lze uplatnit komunikaci na dálku. Selfmonitoring obézních pacientů, změna životního stylu, dietní režim a pohybová aktivita jsou rozhodující při snižování hmotnosti. Odborný dohled lékaře je možný prostřednictvím informačních a telekomunikačních technologií – přes internet či smart telefony. Pro monitoring obézních pacientů jsou také používány některé gadgety, technická zařízení s internetovou konektivitou. Přínosem je možnost pravidelné komunikace, synchronní (v reálném čase) i asynchronní (např. přes email). V obezitologii se telemedicínské techniky soustřeďují zejména na monitoring obézního pacienta a tzv. koučink. To je termín, který přišel do medicínské terminologie ze sportu. Anglicky znamená coach (čte se kouč) = trenér. V rámci telemedicíny je jakýmsi trenérem pacienta právě lékař, případně jím pověřený nutriční terapeut. (Zdravotnické noviny 2014)


Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.: Obezitologie
Některé epidemiologické studie očekávají, že během roku 2015 bude zhruba 2,3 miliardy dospělých trpět nadváhou a přes 700 milionů bude dokonce obézních. Znamená to, že za posledních deset let naroste počet lidí s nadváhou o polovinu a obézních přibydou dokonce tři čtvrtiny. Je evidentní, že léčba této pandemie bude vyžadovat větší úsilí a nové technologie. Jedním ze směrů řešení problému jak zhubnout, je elektronizované a informatizované zdravotnictví – eHealth. Jeho součást, telemedicína, bude hrát jistě důležitou roli. Nejen proto, že šetří čas lékaře i pacienta. Obezitologie je medicínský obor, ve kterém lze dobře uplatnit komunikaci na dálku. Selfmonitoring obézních pacientů, změna životního stylu, dietní režim a pohybová aktivita jsou rozhodující při snižování hmotnosti. Odborný dohled lékaře je možný prostřednictvím informačních a telekomunikačních technologií – přes internet či smart telefony.  (Zdravotnické noviny 2014)


Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.: Telefarmacie
Základní výhodou telefarmacie je její potenciál rozšířit lékárenské služby do menších venkovských obcí, které nemohou naplno uživit lékárníka a tak se u nich lékárna nevyskytuje. Telefarmacie může poskytnout pacientům, žijícím na odlehlých místech, přístup k profesionálním službám lékáren, který jim nemůže být poskytnut na místě. Tímto způsobem distribuce léčiv se ušetří náklady a zlepší se bezpečnost pacienta díky lepšímu poradenství, monitorování podávání léků a kontroly dodržování předpisů. Sdílení lékárníků mezi jednotlivými zařízeními poskytujícími farmacii na dálku může také snížit náklady již existujícím lékárenským zařízením. Ta již nebudou muset zaměstnávat lékárníka na plný úvazek. Nevýhody plynoucí z tohoto způsobu poskytování lékárenských služeb jsou stejné jako ty, které se týkají všech forem telemedicíny. (Zdravotnické noviny 2014)


Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.: Telekardiologie
Telekardiologie je péče o pacienty trpící srdečním onemocněním poskytovaná na dálku prostřednictvím telekomunikačních zařízení. Zabývá se technologiemi, jakými jsou například monitoring implantovaných srdečních přístrojů, přenosy ambulantního EKG, přenos hodnot krevního tlaku naměřených v domácích podmínkách, či ambulantní monitoring hladiny glykemie. K přenosu dat od pacienta k lékaři dochází přes pevné telefonní linky nebo přes mobilní sítě. Dálkový monitoring pacienta vede především k zefektivnění práce, k minimalizaci nákladů a úspoře času jak lékaře, tak i pacienta. Počet pacientů potýkajících se s chronickým onemocněním srdce přibývá. Efektivita farmakologické léčby stále roste a možnosti využití moderních léčebných postupů jsou také široké. I přesto je však mortalita pacientů se srdeční vadou vysoká. (Zdravotnické noviny 2014)


Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.: Telerehabilitace
Telerehabilitace je poskytování rehabilitačních služeb prostřednictvím telekomunikačních sítí a internetu. V zahraničí se někdy používá také termín e-rehabilitation (e-rehabilitace). Poskytuje terapii pro pacienty, kteří nemohou z různých důvodů cestovat do zdravotnického zařízení (např. kvůli zdravotnímu postižení nebo bydlí příliš daleko). Telerehabilitace také umožňuje rehabilitačním pracovníkům a lékařům zapojení do dálkových klinických konzultací či do e-learningu. Stejně jako pojem rehabilitace zahrnuje několik specializací, od léčebné rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie až po společenskou a sociální rehabilitaci, je i telerehabilitace široký pojem. Nejčastěji se pod ním skrývá dálková léčebná rehabilitace, ale někdy přibývají obory jako dálková kognitivní rehabilitace a v rámci e-learningu i vzdělávání pacientů v oboru protetiky. Obecně však je nejčastější dálková léčebná rehabilitace. (Zdravotnické noviny 2014)


Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.: Telepatologie
Telepatologie je součástí telemedicíny a jejím cílem je přenos digitálního mikroskopického obrazu z pracovního místa na monitor počítače na vzdáleném pracovišti. Zabývá se převážně studiem nemocí a popisem změn, kterými se nemocný organizmus liší od zdravého. Telepatologie patří mezi obory, které pracují nejen s obrazem, ale primárně s preparátem tkáňového řezu. Je nutné digitalizovat nejenom obraz několika zorných polí v mikroskopu, ale celý řez v několika rovinách ostrosti. Analogové technologie jsou nahrazovány digitálními a namísto běžných snímačů jsou používány elektronické digitální snímače. Takto získaný obraz je mnohdy kvalitnější, než ten analogový. Telepatologii lze rozdělit do několika základních skupin. Jsou jimi: Dynamická telepatologie. Práce v tomto oboru probíhá v reálném čase. Zaměřuje se na určování diagnózy na dálku. (Zdravotnické noviny 2014)


Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.: Asistivní technologie ve zdravotnictví
Asistivní technologie využívají zejména moderní počítačové technologie. Jedná se o různá zařízení, nástroje, software nebo systém. Jejich hlavním úkolem je usnadnit život uživatelům, kteří je používají a tím zlepšit kvalitu jejich života. Do okruhu klientů se řadí handicapovaní lidé, chronicky a dlouhodobě nemocní, osaměle žijící lidé, senioři nebo ti, kteří potřebují pooperační péči. Asistivní technologie se objevují například v tzv. inteligentních domech. V těchto domech a domácnostech se nachází spousta zařízení, která obsahují vlastní procesor a paměť. Tato zařízení jsou schopna mezi sebou komunikovat a vzájemně podporovat své funkce. Umělá inteligence proniká do běžného života stále více. Vývoj asistivních technologií jde ruku v ruce s vývojem počítačové techniky. (Zdravotnické noviny 2014)


Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.: eInkluze a eQuality
Jedinci s mentálním postižením a jejich rodiny po celé Evropě společně bojují za rovnoprávnost a plné začlenění postižených lidí do společnosti. Sdružení prosazuje několik cílů, např. aby se k postiženým lidé nechovali jinak jenom kvůli jejich nemoci. Dále také to, aby měli právo sami si vybrat, jak a s kým chtějí žít. Velmi důležité je, aby mohli postižení mluvit sami za sebe a byli způsobilí k právním úkonům (pokud to jejich zdravotní stav dovoluje) a měli přístup ke spravedlnosti. Logem sdružení jsou označovány internetové články napsané jednoduše a srozumitelně tak, aby jim mohli porozumět i mentálně postižení spoluobčané. Inclusion Europe má také svou facebookovou aplikaci. (Zdravotnické noviny 2014)


Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.: robotické operace a telechirurgie
Robotické operace jsou součástí tzv. robotické chirurgie. Chirurg dálkově ovládá robota. Nejčastěji jde o ovládání v rámci jedné místnosti, existují i transkontinentální operační zákroky. Proto tento obor patří do telemedicíny, kam by však kromě dálkových operací měly v rámci telechirurgie patřit i možnosti dálkových konferencí, chirurgického e-learningu, synchronní a asynchronní lékařské konzultace, monitoring pacientů a další techniky, které telemedicínské disciplíny charakterizují. V reálné praxi si však telechirugii obvykle spojujeme výhradně s roboty a robotickými operacemi. Výstižnější než robotická chirurgie je název roboticky asistovaná chirurgie, protože zákrok provádí chirurg a robot „pouze“ přenáší přesně jeho pohyby, odstraňuje výchylky (například při třesu ruky). Robot může manipulovat s nástroji zručněji než lidská ruka, zvyšuje se přesnost a kontrola provedení chirurgického zákroku. (Zdravotnické noviny 2014)


Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.: Teletraumatologie
Traumatologie, neboli úrazová chirurgie, je obor, při kterém se zdá být přímý kontakt lékaře s pacientem nezbytný. Traumacentra jsou zaměřená na diagnostiku, akutní ošetření, následnou péči a doléčení pacientů s úrazy. Kromě léčby je důležitá i prevenci poranění. Při využití prostředků informatiky a komunikací lze řadu úkonů koordinovat dálkově, což je náplň teletraumatologie neboli distanční úrazové chirurgie. Neodkladná péče úrazových chirurgů je poskytována pacientům, kteří buď přicházejí po vlastní ose, nebo plynule navazuje na péči zdravotnické záchranné služby. Chirurgický tým je pro ošeření těžkých úrazů rozšířen o specialisty dalších odborností. Pojem teletraumatologie zatím není u nás vžitý. Proto ani specialisté v úrazové chirurgii neznají pojem, i když dálkové vymoženosti využívají takřka denně. (Zdravotnické noviny 2014)


Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.: ORL
Otorinolaryngologie se specializuje na diferenciální diagnostiku a terapii nosních, ušních a krčních onemocnění. Uplatnění telemedicíny v ORL v ambulantní péči i v lůžkové péči rozšiřuje rozsah náplně specializace zejména o telekonzultace, dálkový monitoring, e-learning a archivaci a přenos obrazových dat. Digitální zobrazování v cíleném standardu DICOM je již dlouho v oboru ORL využíváno, proto je tento obor ideální pro implementaci telemedicínských postupů. Při některých chirurgických zákrocích se v ORL využívají robotické operace a také je možno využít virtuální technologie. V dnešní moderní době je většina zdravotnické dokumentace digitalizována. Stejně tak mnohá vyšetření. Při běžném vyšetření u otolaryngologa sice sedí pacient v ordinaci, pár metrů od specialisty, ale ten se přesto nemusí po celou dobu dívat přímo na pacienta. Při videolaryngoskopii a dalších diagnostických vyšetřeních sleduje lékař především obrazovku počítače. (Zdravotnické noviny 2014)