Management zdravotnictví …

Předmět se bude vyučovat v akademickém roce 2021/2022.


B02453 Management zdravotnictví a sociálních služeb

Předmět Management zdravotnictví a sociálních služeb poskytuje teoretické a praktické znalosti a dovednosti v oblasti řízení zdravotnických zařízení a organizací a zařízení sociálních služeb. Seznamuje studenty s jednotlivými statuty zdravotnických zařízení, jejich vztahem k systému veřejného zdravotního pojištění, vytvoření nestátních zdravotnických zařízení, jejich vedením, indukcí zdravotní péče, činnosti mimo léčebnou péči. Obdobně seznamuje s jednotlivými druhy sociálních služeb a provozem zařízení poskytujících tyto služby. Důraz je soustředěn na organizační, ekonomickou, právní, manažerskou a etickou stránku problematiku, a to při organozaci vlastní lékařské ordinace, či zdravotnického zařízení, případně zdravotnické organizace nebo organizace zaměřené na sociální služby. Mezi důležité cíle předmětu je také praktické  seznámení posluchače s hlavními předpisy z oblasti pracovního práva, účetnictví, daní a zákonného pojištění, se kterými se budou budoucí lékaři setkávat ať už v pozicích zaměstnanců, nebo privátních praktických lékařů.

Výuka je koncipována jako eLearning. Výukové texty jsou publikovány elektronicky na internetových stránkách www.soukromeordinace.cz v sekci E-learning 1. LF UK a zahrnují texty a interaktivní přednášky s prezentací a kontrolními otázkami.

Podmínky zápočtu:

1) Průběžné odpovědi na kontrolní otázky publikované pod jednotlivými videokapitolami e-learningu.

2) Seminární práce v rozsahu minimálně dvou normostran původního VLASTNÍHO textu. Témata těchto prací obdrží všichni studenti na úvodní přednášce.

Jak odevzdat seminární práci:

K odevzdávání seminárních prací slouží facebooková stránka školy Euroinstitut.

management semi 1

Práci vložte jako příspěvek na zeď.

management semi 2

Pokud bude práce v pořádku, bude příspěvek schválen.